KLASYFIKACJA ROZPYLACZY

W przypadku rozpylaczy standardowych jakość oprysku zależy od rozmiaru rozpylacza (wyrażonego jako przepływ mierzony w l/min) i ciśnienia. Większy rozpylacz i niższe ciśnienie powodują powstawanie większych kropli. Jakość oprysku defi niuje się z użyciem parametru VMD (mediana średnicy kropli). Połowa wszystkich kropli w oprysku ma średnicę większą od tej wartości, a połowa — mniejszą. Międzynarodowy system klasyfi kacji kropli wg BCPC (British Crop Protedction Council) dzieli rozpylacze na pięć kategorii: BARDZO DROBNE, DROBNE, ŚREDNIE,GRUBE i BARDZO GRUBE. Każda z tych kategorii  obejmuje inny zakres parametru VMD. Klasyfi kacja rozpylaczy Hypro w odniesieniu do jakości oprysku znajduje. Producenci środków do rozpylania przeważnie wskazują pożądaną jakość oprysku  wg BCPC na opakowaniach produktów. Gdy taka informacja nie jest dostępna, należy zastosować zasady z tabeli po prawej stronie.

SZYBKOŚĆ DO PRZODU

Należy określić planowaną szybkość ruchu do przodu za pomocą tabel na str. 14–28 przewodnika. W przypadku korzystania z automatycznych sterowników intensywności oprysku zmiana szybkości wpływa na ciśnienie, co zmienia jakość oprysku. Dlatego zaleca się, aby po wyborze dyszy zachować stałą szybkość do przodu. Typowa szybkość oprysku nie wynosi więcej niż 16 km/h. Wyższa szybkość może pozwolić na szybszy oprysk, lecz także zwiększyć odskoki belki i wprowadzić turbulencje, które nadmiernie zwiększą znoszenie. Po ustaleniu szybkości oprysku należy wybrać rozmiar dyszy, który pozwoli na osiągnięcie potrzebnej intensywności i jakości oprysku. Jeśli jakość oprysku nie została wskazana w dyszy AI, należy przyjąć standardowe ciśnienie o wartości 3 barów. Niższe ciśnienie pozwoli zmniejszyć znoszenie, lecz niekorzystnie wpłynie na pokrycie opryskiwanego obszaru. Aby obliczyć szybkość w km/h, należy podzielić liczbę 360 przez liczbę sekund, które zajmuje pokonanie 100 m.

WYBIERANIE INTENSYWNOŚCI OPRYSKU

Dozwolone ilości wody są podane na etykiecie środków agrochemicznych (w litrach wody na hektar) wraz z zalecanymi ograniczeniami górnymi i dolnymi. Wybierając intensywność, należy kierować się następującymi punktami:

1. Specjalne wymagania upraw i chemiczny mechanizm działania: np. pokrycie gęstej pokrywy opryskiem działającym kontaktowo wymaga zwiększenia intensywności.

2. Ograniczenia pompy opryskiwacza i szybkości wału WOM. Należy zawsze pozostawić dużo wolnego miejsca na zmieszanie substancji, szczególnie w przypadku proszków zawiesinowych.

3. W niejasnych sytuacjach należy wybrać więcej wody.

ROZKŁAD OPRYSKU

Dysze Hypro o płaskim strumieniu są przeznaczone do montażu na belce tak, aby obrazy oprysku zachodziły na siebie. Aby sprawdzić równomierność oprysku:

· Znaleźć miejsce pokryte suchym betonem.

· Belkę należy ustawić na takiej wysokości, aby obrazy oprysku zachodziły na siebie (zależy to od kąta oprysku; patrz poniższe wskazówki).

· Przeprowadzić oprysk czystą wodą, tak aby zwilżyć beton.

· Jeśli beton nie będzie schnął równomiernie, zmienić wysokość belki i powtórzyć test. Docelowo cały beton powinien wysychać równomiernie.

Belkę do pracy w polu należy ustawić na takiej wysokości, aby obrazy oprysku zachodziły na siebie na opryskiwanym obiekcie (ziemi, chwastach lub uprawach). Należy pamiętać o tym, aby belka była ustawiona powyżej minimalnej wysokości pojedynczego zachodzenia obrazu oprysku. Zapewni to margines dla odskoków wysięgnika.

CZYSZCZENIE

Zapchane dysze należy wyczyścić, zanurzając je w wodzie i usuwając zanieczyszczenia miękkim pędzlem lub przewodem z powietrzem. NIE WOLNO dmuchać w otwór ustami ani przepychać go drutem lub bolcem. Może to spowodować uszkodzenie dyszy. Po zakończeniu oprysku dysze należy zdjąć, namoczyć, wyczyścić i założyć ponownie. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy przy następnym oprysku będzie stosowany inny środek chemiczny.

ZUŻYCIE

Dysze należy regularnie kalibrować i sprawdzać stan ich zużycia. Z każdego nowego zestawu należy odłożyć jedną nieużywaną dyszę do porównania. Cały zestaw należy wymienić, gdy wydatek dysz wzrośnie o przynajmniej 10%, lub najpóźniej raz na rok.

DLACZEGO STAN DYSZ JEST TAKI WAŻNY

Wadliwe lub zużyte dysze są jednym z najważniejszych powodów niezaliczania testów opryskiwaczy przeprowadzanych zgodnie z brytyjskimi wytycznymi NSTS (National Sprayer Testing Scheme — krajowy system testowania opryskiwaczy). W latach 2009–2010 zaliczenie tego testu nie powiodło się w przypadku 2200 (16,3%) opryskiwaczy.

Poniższa tabela przedstawia koszty chemiczne używania zużytych dysz z dokładnością do 5%. Co więcej, zużyte dysze spowodują nierówne opryskiwanie środkiem chemicznym i niższą wydajność oprysku.

 

 

KALIBRACJA OPRYSKIWACZA

Opryskiwacze należy kalibrować wyłącznie zwykłą wodą. Opryskiwacz należy kalibrować ponownie co 100 hektarów (250 akrów). Przed kalibracją należy sprawdzić i wyczyścić wszystkie filtry. Pozwoli to uniknąć zablokowania podajnika pompy i rurek podających. Aby wykonać kalibrację opryskiwacza:

1. Za pomocą skalibrowanego cylindra pomiarowego należy zmierzyć wydatek z przynajmniej czterech dysz (przynajmniej jednej z każdej sekcji belki), mierząc czas wykonywania tej czynności. Pozwoli to sprawdzić, czy ciśnienie jest prawidłowe.

2. Jeśli wydatek tych dysz nieznacznie odbiega od wymaganego, ustawić ciśnienie tak, aby na każdej dyszy uzyskać poprawną wartość. Aby zmiany ciśnienia nie wpływały niekorzystnie na jakość oprysku, należy użyć tabel dotyczących dysz, dostępnych na str. 14–28.

3. Jeśli wydatek poszczególnych dysz różni się w stopniu uniemożliwiającym kompensację ciśnieniem, należy ponownie sprawdzić kalibrację i obliczenia. W niektórych sytuacjach może być konieczna wymiana dysz na inny rozmiar.

4. Należy wymienić każdą dyszę, której wynik odbiega o ponad 10%. Tak samo należy wymieniać dysze o przerywanych lub nierównych obrazach oprysku.

Wykresy kalibracji dysz są jedynie wskazówką dotyczącą wydajności. Wyniki mogą być inne, zwłaszcza w przypadku płynów o innych lepkościach i określonej ciężkości. Firma Pentair oferuje urządzenia pozwalające zmierzyć ciśnienie i wydatek dyszy.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Napełnianie zbiornika wodą zmniejsza poziom mieszania. Aby uniknąć nadmiernego mieszania i spieniania, należy napełnić zbiornik wodą w jednej trzeciej. Należy jednak unikać dodawania środków chemicznych przy pełnym zbiorniku — wówczas mieszanie jest najsłabsze.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA

Opróżniony pojemnik należy zawsze wyczyścić. Oznacza to wprowadzenie do zbiornika środka płuczącego i niepozostawianie zanieczyszczonych pojemników na polu podczas pracy. Wybranie odpowiedniej dyszy czyszczącej pozwoli zachować pojemniki w całkowitej czystości oraz zaoszczędzić czas i wodę.

HYPRO

PRACA Z ROZPYLACZAMI

Strona stworzona przez Hypro EU Ltd, Longstanton, Cambridge, UK CB24 3DS Tel: +44 1954 260097 e-mail info@hypro-eu.com

O FIRMIE

START

KONTAKT

ROZPYLACZE

PRACA Z ROZPYLACZAMI

POMPY HYPRO

AKCESORIA

WIADOMOSCI

NOWOSCI